Join game?
Enter PIN:

Japanese Quiz

3.8
(16 votes)
13 questions
English
Japanese quiz
1

12:30

Juuniji han

Juuni han

Nijuu han

Nijuujihan

Hard  32% got this right

2

381

Sanbyaku Hachijuu Ichi

Sanbyaku Juuhachi Ichi

Sanhyaku Hachijuu Ichi

Sanhyaku Hachijuu Ichi

Hard  34% got this right

3

16minutes

Juuroppun

Juurokufun

Juurokupun

Rokujuppun

Hard  21% got this right

4

Good night

Oyasumi Nasai

Konbanwa

Oyusami Nasai

Sayounara

65% got this right

5

5:45am

Gozen Goji Yonjuugofun

Gogo Goji Yonjuugofun

Gogo Goji Yonjuugopun

Gozen Goji Gojuufun

Hard  24% got this right

6

While you offer

Douzo

Arigatou

Doumo

Iie

52% got this right

7

April

Shigatsu

Shichigatsu

Yogatsu

Yongatsu

39% got this right

8

818

Happyaku juu hachi

Hachikyaku juu hachi

Happyaku hachi juu

Happyaku hachi juu hachi

Hard  27% got this right

9

9:39am

Gozen KujiSanjuuKyuufun

Gogo KujiSanjuuKyuufun

Gozen KyuujiJuusankyuufun

Gozen KyuujiJuusankyuupun

41% got this right

10

1000

Issen

Ichisan

Ichisen

San

44% got this right

11

September

Kugatsu

Kuji

Kyujigatsu

Kyuugatsu

39% got this right

12

けいこ

Keiko

Kaiko

Keeko

Kiiko

54% got this right

13

Nice to meet you

Douzo yoroshiku onegaishimasu

Doumo yoroshiku

Douzo oroshiku

Douzu onegaishimasu

48% got this right